Іван Пятровіч Рэй

Іван Пятровіч Рэй

Рей Иван Петрович (1930-2002) — живописец, скульптор.
Родился 7 июля 1930 года в бывшем хуторе Падбулькова, около деревни Бульково Кобринского уезда (ныне Брестского района Брестской области).
Учился в Ивановском художественном училище до 1952. В 1959 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Преподавал в Белорусском театрально-художественном институте (1962-1965). Дипломная работа Ивана Рея «Урожай», где он впервые в послевоенном белорусском искусстве обратился к мозаике, нашла много сторонников.
Иван Петрович работал в разных жанрах станковой живописи, в монументально-декоративном искусстве.
Основные темы творчества — прославление народного подвига в Великой Отечественной войне, жизнь современной деревни, образы рабочих, колхозников, деятелей белорусского истории и культуры. С 1959 года художник участвует в выставках.
Ряд произведений Ивана Рея посвящены деятелям белорусского литературы: «На родине Янки Купалы (1980),» Путь поэта «(портрет М. Богдановича, 1981),» Якуб Колас «(1982),» Дунин-Марцинкевич с дочерьми Камиллой и Цезарина «( 1983) и др. Герои портретов Ивана Рея трогают простотой и человечностью, правдой жизни, внутренней собранностью, искренностью чувств, меткостью характеров, их нельзя не заметить, нельзя остаться равнодушным к их судьбе.
Много времени художник отдавал поиска композиционной выразительности и своеобразия своих произведений.
Произведения Ивана Рея находятся в Национальном художественном музее Беларуси, Музее современного изобразительного искусства в Минске, фондах Белорусского союза художников, Министерства культуры России, Литературно-мемориальном музее Я.Коласа, Белорусском музее народной архитектуры и быта, Витебском художественном музее, Могилевском областном художественном музее им. П.Масленикова.
С 1964 года в Белорусском союзе художников.
С 1988 года — Заслуженный деятель искусств Беларуси.
В 2001 году за достижения в области культуры Иван Рей был награжден медалью Франциска Скорины.

Іван Пятровіч Рэй нарадзіўся 7 ліпеня 1930 года ў былым хутары Падбулькова каля вёскі Булькава Кобрынскага павета (цяпер Брэсцкага раёна Брэсцкай вобласці).
Шлях да мастацтва для Івана Рэя быў нялёгкім. Вучыўся ў Іванаўскім мастацкім вучылішчы, якое скончыў ў 1952 годзе. У 1959 годзе атрымаў дыплом жывапісца ў Беларускім дзяржаўным тэатральна-мастацкім інстытуце. Вучыўся ў І. Калашнікава, С. Цітова, І. Няфёдава, В. Цвіркі, А. Мазалёва.
Дыпломная работа Івана Рэя “Ураджай”, дзе ён упершыню ў пасляваенным беларускім мастацтве звярнуўся да мазаікі, знайшла многа прыхільнікаў. З 1959 года мастак удзельнічае у выставах.
З 1962 па 1965 гады Іван Пятровіч быў выкладчыкам Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута. З 1964 года ён – у Беларускім саюзе мастакоў.
Іван Пятровіч працаваў ў розных жанрах станковага жывапісу, у манументальна-дыкаратыўным мастацтве. Асноўныя тэмы творчасці – услаўленне народнага подзвігу ў Вялікай Айчыннай вайну, жыццё сучаснай вёскі, вобразы рабочых, калгаснікаў, дзеячаў беларускай гісторыі і культуры. Напісаў тэматычныя карціны: “Бацькоўскай славы вартавыя” (1970), “Прызванне”, “Дзякуй, мама!” (1975), “З вогненнай вёскі” (1987). “Боль вогненных гадоў. Год 41-шы” (1984), “Зямля мая беларуская” (1985); пейзажы: ”Івянец” (1973), “Плошча Перамогі” (1981). “Малінавы звон” (1983), “Апошні снег” (1985), “Ранішні прамень” (1988), “Беларуская восень (1993), “На рацэ Свіслач”, “Краявід з бярозкамі” (1995), “Блакітны ранак” (1997), “Замярзаючы стаў”, “Лагодная зімка” (1999), “Вяча” (2001), серыі “Любімыя мясціны”, “Поры года” (2000); партрэты, нацюрморты. Творчасць Івана Рэя значная духоўным запасам, аб’ёмнасцю любові і пастаяннай адданасцю патрыятычнай тэме.
Шэраг твораў Івана Рэя прысвечаны дзеячам беларускай літаратуры: “На радзіме Янкі Купалы (1980), “Шлях паэта” (партрэт М. Багдановіча, 1981), “Якуб Колас” (1982), “Дунін-Марцінкевіч з дачкамі Камілай і Цэзарынай” (1983) і інш. Героі партрэтаў Івана Рэя кранаюць прастатой і чалавечнасцю, праўдай жыцця, унутранай сабранасцю, шчырасцю пачуццяў, трапнасцю характараў, іх нельга не заўважыць, нельга застацца абыякавым да іх лёсу.
Шмат часу мастак аддаваў пошуку кампазіцыйнай выразнасці і своеасаблівасці сваіх твораў. Станковым творам уласцівы гарманічная пабудова кампазіцыі, багацце тонавых нюансаў, тонкасць перадачы святло-паветранага асяроддзя.
Іван Рэй аўтар сграфіта “Спорт” у Беларускай акадэміі фізвыхавання і спорту (1963, з С. Мусінскім), вітражоў “Беларусь” для павільёна на міжнародным кірмашы ў Лейпцыгу і “Айчынная вайна” ў Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны (1967, усе ў сааўт. з І. Эйдэльманам).
Творы Івана Рэя знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі, Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва, фондах Беларускага саюза мастакоў, літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа, Беларускім музеі народнай архітэктуры і побыту, Віцебскім мастакім музеі, Магілёўскім абласным мастацкім музеі імя П. Масленікава і інш.
У 1988 годзе Івану Пятровічу прысвоена званне заслужанага дзеяча мастацтваў БССР. За дасягненні ў галіне культуры Іван Рэй быў узнагароджаны медалём Францыска Скарыны (2001).

Википедия

И. Рей. Белорусский пейзаж. 1973, х.м. 95х123.
И. Рей. Весна. 1973, х.м. 95х125.
И. Рей. Зимний пейзаж, 1989, х.м., 44х60.
И. Рей. Минск. Дворик. 1975. Х.м.48х33.
И. Рей. Фарбы лета у наваколлі Мінска. 1965. Х. М. 49х35.